Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky. | Souhlasím | Opustit stránky |
Datum a časDnes je čtvrtek, 28.10.2021SvátekSvátek má [Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu]
Přístupy625172. návštěvník
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
e-mail:
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
IDDS: x9kbc4j
Stavební úřad

náměstí 5. května 612
411 17 LIBOCHOVICE
e-mail: stavebni@libochovice.cz
tel.: +420 416 725 842
ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU
pondělí 8:00-11:00 12:00-17:00
středa 8:00-11:00 12:00-17:00
ČTI ZDE
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 50, Libochovice,
tel.
606 715 956, 724 016 458
email:
skype: mplibochovice

Policie ČR, OO Radovesice
Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice: Siřejovická 1241, Lovosice 410 02, tel.: 950 429 011
PS Litoměřice: Českolipská 1997/11, Litoměřice 412 01, tel.: 950 425 011
PS Roudnice nad Labem: Žižkova 729, Roudnice nad Labem 413 01, tel.: 950 428 096
SDH Budyně nad Ohří: Ladova 361, Budyně nad Ohří 411 18, tel.: 728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kudy z nudy

Knihovní řád

Knihovní řád 

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Libochovice, schválenou zastupitelstvem města usnesením ze dne 23. 10. 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád Městské knihovny Libochovice: 

 

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna Libochovice (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (dále jen knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem návštěvníkům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

1.    Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně. Jedná se o tyto služby:

-       absenční a prezenční půjčování dokumentů

-       meziknihovní výpůjční služby (vyjma nákladů na dopravu – viz Příloha č. 1 Ceník služeb) a meziknihovní informační služby ústní

-       informační služby ústní

-       zpřístupnění databází, k nimž má knihovna bezplatný přístup

-       zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy

2.    Placené služby knihovna poskytuje v souladu s ustanovením § 4, odst. 2, 3, 4 knihovního zákona, jedná se např. o tyto služby:

-       půjčování dokumentů, které mají povahu zvukového či zvukově obrazového záznamu (ve smyslu autorského zákona)

-       zpřístupňování dokumentů z jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb

-       doručení dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb z jiných knihoven (poštovné a balné)

-       mezinárodní meziknihovní služby

-       písemné informační služby a rešerše

-       práce na počítači (tzv. strojový čas)

-       reprografické služby, laminovací služby

-       tisk z databází a internetu

-       rezervace vybraných dokumentů

3.    Další služby:

-       pořádání instruktáží o knihovně a jejím využívání

-       webové stránky knihovny

-       pořádání besed, přednášek apod.

Knihovna je oprávněna požadovat za poskytování služeb úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů.

4.    Veškeré finanční úhrady (registrace, úhrady placených služeb, sankce apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) a knihovního zákona ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou KŘ.

5.    Pracovník knihovny má právo požadovat vratnou zálohu za půjčované dokumenty.

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatelů

1.    Registrovaným uživatelem (čtenářem) knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Čtenářský průkaz je nepřenosný.

2.    Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

Další (nepovinné) kontaktní údaje čtenáře (jde o údaje, které knihovna nepožaduje, ale které čtenář sám uvede) jsou akademické tituly, kontaktní adresa čtenáře, pracoviště/škola, další možná spojení na čtenáře, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně). Doplňující (nepovinné) údaje např. o ZTP, studiu, důchodu za účelem přiznání slevy na registračním poplatku.

Změny identifikačních údajů je čtenář povinen hlásit knihovně bez zbytečného odkladu.

3.    U dětí do 15 let vyplňuje přihlášku zákonný zástupce. Základní (povinné) identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá, jsou údaje v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje uživatele.

4.    Uživatel, který nedá knihovně souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, tzn. např. prezenční výpůjční služby, informační služby, reprografické služby. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ.

5.    Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/2679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

6.    Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku knihovny a knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb knihovnou, smluvní vztah knihovny se čtenářem o výpůjčce, případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

-       Zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon,

-       Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

-       Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon.

-       Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

7.    Podpisem čtenářské přihlášky čtenář bere na vědomí zpracování svých osobních údajů v ní uvedených ve čtenářské databázi knihovny.

 

 

Čl. 4
Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

1.    Uživatelé (čtenáři) jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Čtenářům není povoleno v prostorách knihovny kouřit a používat mobilní telefony.

2.    Jestliže uživatel (čtenář) nedodržuje opatření podle odstavce 1, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně na adresu knihovny nebo ústně službu konajícímu knihovníkovi.

 

 

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky knihovny uživatelem

1.    Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce čtenáře je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

2.    Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

3.    Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4.    Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v knihovně.

5.    Mechaniku CD-RW je možné použít pouze se souhlasem knihovníka. Je zakázáno kopírování donesených CD disků. Mechanika slouží pouze k vypalování dat např. stažených z internetu

6.    Uživatel se nesmí:

6.1    žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud čtenář získá nelegální privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě.

6.2    vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

7.    Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je čtenář plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

8.    Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů., o kterých uživatele informuje knihovník.

9.    Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

10. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní související předpisy).

 

 

ČI. 6

Přístup do studovny

1.    Přístup do studovny knihovny je povolen i bez čtenářského průkazu.

2.    Do studovny je zákaz vstupu s potravinami, tekutinami a se zvířaty.

 

 

ČI. 7
Práva a povinnosti čtenářů ve studovně

1.    Čtenář má právo studovat ve studovně dokumenty z knihovních fondů knihovny.

2.    Čtenář má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy (např. příruční knihovny a vyložené noviny a časopisy).

3.    Čtenář má právo vypůjčit si do studovny dokumenty, vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (meziknihovní služby). Čtenář může studovat ve studovně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.

4.    Čtenář může ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu ve studovně. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě může povolit výjimečně vedoucí knihovny.

5.    Čtenáři jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním čtenářům a řídit se pokyny pracovníků knihovny.

 

 

III. Výpůjční řád

 

 

ČI. 8
Způsoby půjčování

1.    Čtenářům (uživatelům) se půjčují dokumenty z knihovního fondu prezenčně, registrovaným čtenářům i absenčně. Pokud knihovna nemá dokument ve svém fondu, může jej čtenáři objednat k půjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS).

2.    Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb v souladu s knihovním zákonem (257/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláškou vydanou Ministerstvem kultury pod č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny NK ČR.

3.    Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Odpovídá za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčený.

4.    Pro půjčování/výpůjčky dokumentů z knihovních fondů platí příslušná ustanovení zákony č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.    Pracovník knihovny má právo požadovat vratnou zálohu za půjčované dokumenty. Pokud uživatel půjčené dokumenty nevrátí do 4 měsíců, záloha propadá knihovně.

 

 

 

Čl. 9

Rozhodnutí o půjčování

1.    Výpůjčky knihovních dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O způsobu půjčení dokumentu rozhoduje knihovna v souladu se zákony: zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákonem č. 257/2001, knihovní zákon a v souladu s ceníkem knihovny, který je přílohou tohoto KŘ.

2.    Mimo prostory knihovny (absenčně) se zásadně nepůjčují následující dokumenty:

-    dokumenty, kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

-    dokumenty, které jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny

-    dokumenty, jejichž běžné půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení např.: autorských práv (zákon č.121/2000 Sb.)., Listiny základních práva svobod (č.2/1993 Sb.) atd.

-    dokumenty, které byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení prezenčně jako podmínku

 

 

 

ČI. 10

Postupy při půjčováni

1.    Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

2.    Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, knihovna podle možností a na žádost čtenáře rezervuje, případně si čtenář zadá rezervaci on-line. Žádá-li stejný dokument k rezervaci najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky rezervace. Rezervační lhůta je 2 týdny. Rezervace dokumentů je placenou službou (viz ceník knihovny).

3.    Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na kopii seznamu půjčovaných dokumentů.

 

 

 

Čl. 11
Výpůjční lhůty

1.    Výpůjční lhůta pro absenční půjčování dokumentů (mimo prostory knihovny) je 4 týdny, u periodik a CD-ROMů  1 týden. Výpůjční lhůta meziknihovní výpůjční služby je stanovena půjčující knihovnou.

2.    Výpůjční lhůta může být prodloužena. U řádných absenčních výpůjček lze prodloužit výpůjční lhůtu dvakrát (požádá-Ii o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-Ii dokument další čtenář), maximálně však na 100 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

3.    Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky prezenční i pro výpůjčky absenční, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

 

 

Čl. 12
Vrácení vypůjčeného dokumentu

1.    Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu.

2.    Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 

 

Čl. 13
Práva a povinnosti čtenářů pro absenční půjčování

1.    Čtenář odpovídá za vypůjčený dokument do té doby, dokud není o vrácení dokumentu ukončen záznam ve výpůjčním protokolu.

2.    Dokumenty, jejichž pořizovací cena je vyšší než 500,- Kč se absenčně půjčují proti podpisu čtenáře.

3.    Vrací-Ii čtenář vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku odpovídá až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

4.    Jestliže čtenář nevrátí dokument půjčený absenčně ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři sankci za prodlení s vrácením dokumentu. Výše sankce se stanoví dle platného ceníku knihovny.

5.    Jestliže čtenář ani po upomenutí dokument půjčený absenčně nevrátí, bude vrácení vymáháno právní cestou.

6.    Do vypořádání pohledávek knihovny za čtenářem má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 14
Reprografické a jiné kopírovací služby

1.    Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2.    Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

3.    Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

4.    Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

 

 

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 

Čl. 15
Ztráty a náhrady

1.    Čtenář je povinen bezodkladně hlásit knihovně ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu (včetně obalu nebo čárového kódu).

2.    Čtenář je povinen nahradit knihovně újmu / škodu za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.    Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu nebo jeho části (u vícesvazkových děl) požaduje knihovna po čtenáři tyto náhrady:

3.1    dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřené kvality

3.2    v případě, že náhrada není možná dle 3.1 dodáním vázané kopie dokumentu

3.3    jestliže náhrada podle předcházejících bodů 3.1 nebo 3.2 není možná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny, informační a umělecké hodnoty

3.4    jestliže náhrada není možná bodle bodů 3.1 až 3.3 platí čtenář knihovně smluvní sankci ve výši trojnásobku pořizovací ceny dokumentu

4.    Vedle náhrady za poškození, zničení nebo ztrátu dokumentu nebo jeho části podle bodů 3.1 - 3.4 platí čtenář knihovně též smluvní sankci za znehodnocené knihovnické zpracování (viz ceník knihovny).

5.    Za poškození čárového kódu vypůjčeného dokumentu či jiné vypůjčené věci platí čtenář knihovně smluvní sankci (viz ceník knihovny).

6.    Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek knihovny za čtenářem má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 16
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1.    Poplatek za prodlení s vrácením dokumentu

Povinnost čtenáře platit knihovně sankci za prodlení s vrácením dokumentu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-Ii poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší (další) výpůjční den.

2.    Vymáhání nevrácených výpůjček

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.

První upomínka z prodlení se u knih počítá od 1. dne prodlení, druhá upomínka od 32. dne prodlení a třetí upomínka od 63. dne prodlení. První upomínka u periodik a CD-ROMů se počítá od 1. dne prodlení, druhá upomínka od 8. dne prodlení a třetí upomínka od 15. dne prodlení.

Po třech bezvýsledných upomínkách následuje doporučený dopis, který je předžalobní výzvou. Pokud čtenář nevrátí dokument, případně neuhradí své závazky knihovně po zaslání předžalobní výzvy ve stanovené lhůtě, následuje vymáhání právní cestou.

3.    Ztráta čtenářského průkazu

Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu platí čtenář knihovně smluvní sankci (viz ceník knihovny).

 

Čl. 17
Náhrada všeobecných škod

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář knihovně podle platných obecně závazných předpisů, zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1.    Výjimky z KŘ povoluje Rada města Libochovice.

2.    KŘ platí na dobu neurčitou.

3.    Ruší se původní Knihovní a Výpůjční řád

4.    Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

5.    Tento KŘ odsouhlasila 99. RM dne 18. 6. 2018 pod č. usnesení 1651/2018.

 

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

Příloha č. 1 - Ceník služeb

Příloha č. 2 - Poučení o ochraně osobních údajů

Příloha č. 3 - Pravidla půjčování společenských her

 

 

 

 

Platnost od:                   1. 7. 2018

Čtení pomáhá
Magnesia litera
Libochovické noviny
Sponzoři webuPočasí
Anketa
Žádná
Z této IP adresy již bylo hlasováno
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice